Statut Regionalnego Stowarzyszenia Pomocy i Inicjatyw Społecznych „STACJA”

Rozdział I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§ 1

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: „Stacja” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznaki, pieczęci i legitymacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Stowarzyszenie może  ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym
i osobom prawnym.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej  ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane zakładami, biurami i przedstawicielstwami w granicach prawem dopuszczonych.
2. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
3. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II
CELE I ZADANIA
§ 5

Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej:
1. Działania na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od narkotyków, alkoholu
i innych środków psychoaktywnych.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Niesienie pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Promocja wiedzy z zakresu szeroko pojętej profilaktyki.
6. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej.
7. Krzewienie pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.
8. Podtrzymywanie, promocja tradycji i kultury Śląska.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem  uzależnień i AIDS.
2. Działalność poradniczą i terapeutyczną  dotyczącą wszystkich spraw związanych
z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu i narkomanii.
3. Prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym.
4. Zakładanie i propagowanie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych.
5. Prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kawiarni, kuchni z dożywianiem, pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S., poradni ulicznych oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym.
6. Organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, turystyki i tworzenie kadr dla tych celów.
7. Organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień
i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno – leczniczych, leczenia ambulatoryjnego itp.), ośrodków resocjalizacyjnych, centrów rehabilitacyjnych, poradni i punktów konsultacyjnych.
8. Informowanie o możliwościach leczenia i terapii uzależnień.
9. Współpracę z instytucjami wspomagającymi rodziny zagrożone patologią społeczną jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Kuratorzy Sądowi, Kościoły, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Stowarzyszenia, Fundacje, Szkoły itp.
10. Działalność informacyjna, publicystyczna, wydawnicza i oświatowa.
11. Rozpowszechnianie informacji o dostępnych środkach finansowych Unii Europejskiej, realizację przedsięwzięć propagujących informacje europejską, które są współfinansowane w ramach konkursów i programów europejskich.
12. Organizowanie warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów.
13. Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym.
14. Organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.
15. Rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkulturowych.
16. Zrzeszanie ludzi dobrej woli którzy pragną pomagać potrzebującym
i Stowarzyszeniu.

Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwykli,
b) osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi,
2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, to odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka  Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja zasad ideowo – programowych Stowarzyszenia,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądu za przestępstwo
z winy umyślnej,
d) dobra opinia.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze  uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków  i  podejmuje składki członkowskie.
4. Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
5. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia
z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

§ 8

1. Utrata członkostwa zwykłego i honorowego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c) śmierci członka.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego naruszenia statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
d) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
e) nie uiszczenia składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością 2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu o przyjęciu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
a) uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
e) posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia,
f) przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Postanowień Prezesa.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) współdziałać przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegać Statutu oraz Uchwał,
c) opłacać w terminie składki członkowskie,
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE
§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organy wymienione w ust. 1 litera b)  i  c) są wybieralne i maja charakter kadencyjny.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa cztery lata
i wygasa z chwilą przejęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią swoją funkcje do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo wybrane.

§ 11

1. Organy wymienione w § 10 ust. 1 litera  b) i c) mają charakter kolegialny.
2. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  liczby członków.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW
§ 12

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwykli
i honorowi Stowarzyszenia.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
a) zwykłe,
b) nadzwyczajne.
2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes w ciągu pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
4. W przypadku nie zbierania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Prezes zwołuje je ponownie w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie, a nie dłuższym niż dwa miesiące.
5. Na ponowienie zwołanego Walnego Zebrania Członków uchwały mogą zapadać
w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes na pisemny wniosek: Zarządu lub jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 14

1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.

§ 15

1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
b) wybieranie Prezesa i członków innych organów Stowarzyszenia na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji,
c) przyjmowanie rocznych  programów pracy Stowarzyszenia przygotowywanych przez Prezesa oraz ewentualne wprowadzenie do nich zmian,
d) zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa,
e) zatwierdzanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania oddziałów, zakładów, biur
i przedstawicielstw Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników,
f) rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie wzorów emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej,
h) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
i) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub przynależności do związku stowarzyszeń,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

ZARZĄD
§ 16

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszeniem.
2. Zarząd składa się z :
a) Prezesa jako przewodniczącego,
b) wiceprezesa jako sekretarza,
c) wiceprezesa jako skarbnika,
d) dwóch członków zwykłych,
3. Członków zarządu, wymienionych w ust. 2,  wybiera oraz odwołuje Walne Zebranie Członków.
4. W razie odejścia członka Zarządu jego skład może być uzupełniony Uchwałą Zarządu przez dokooptowanie osoby kandydującej w wyborach Zarządu o najwyższej liczbie głosów, z zaznaczeniem, że w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
5. W sprawach majątkowych Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika Zarządu.
6. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesów lub pełnomocnika Zarządu.

§ 17

1. Podstawowym zadaniem Zarządu  jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
a) koordynacja działań Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,
b) udzielanie Prezesowi upoważnienia do dokonywania zastrzeżonych z uwagi na wartość zobowiązania, czynności prawnych,
c) udzielanie Prezesowi upoważnienia do podpisywania dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
d) sporządzenie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
e) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności,
f) tworzenie i likwidowanie oddziałów, zakładów, biur i przedstawicielstw Stowarzyszenia,
g) uchwalanie regulaminów powoływania, funkcjonowania i likwidacji jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, o których mowa pod literą f),
h) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa pod literą f),
i) przeprowadzenie konkursu na emblemat i legitymację członkowską oraz treść deklaracji członkowskiej,
j) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
3. W sprawach wymienionych w ust. 2 litera e), f), g) i h)  Zarząd działa na wniosek Prezesa.

§ 18

1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcy. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek co najmniej trzech członków zarządu.
3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
4. Wszystkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

§ 19

1. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
2. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
a) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,
b) zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz podpisywanie za zgodą Zarządu dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
c) sporządzanie corocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków ,
d) coroczne przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków  bilansu oraz sprawozdania finansowego,
e) zatrudnianie pracowników,
f) kierowanie pracami biura Stowarzyszenia oraz przedstawicielstw,
g) występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia,
h) występowanie z wnioskami w sprawach, o których mowa w § 22 ust. 3,
i) osobiste lub za pośrednictwem osób przez siebie upoważnionych, nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
3. Prezes podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
4. Prezes wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia, do Księgi Postanowień.

§ 20

1. Prezesa wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków na daną kadencję.
2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji, tylko
z ważnych powodów oraz za zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażonego uchwałą.
3. Walne Zebranie Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.
4. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA  REWIZYJNA
§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powołanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób nie będących członkami innych władz Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
3. Komisja Rewizyjna bada również:
a) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
b) poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich  jego jednostek organizacyjnych.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu
14 dni od jej powołania.
5. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz podejmują program pracy.

§ 22

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.
2. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia
i poszczególnych jego  jednostek organizacyjnych.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4,  Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje przez dokooptowanie Uchwałą Zarządu osoby kandydującej w wyborach Komisji Rewizyjnej o najwyższej liczbie głosów.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być  członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu  zatrudnienia.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotów uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone
w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami.

Rozdział VI
MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA
§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
b) ofiar i darowizn od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych,
c) spadków, zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów,
d) subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji społecznych i osób prywatnych,
e) z dochodów z imprez publicznych i ze zbiórek,
f) z budżetu państwa,
g) ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych
i pozarządowych,
h) odpisów podatkowych na cele charytatywne, pochodzących od firm prywatnych lub państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności gospodarczej,
i) wpływy z działalności statutowej.
3. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
4. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
5. Funduszami i majątkiem Oddziału zarządza Dyrektor Oddziału.
6. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na rachunku bankowym.
7. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w  stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub        kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
8. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
9. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 24

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd nie postanowi inaczej cały majątek Stowarzyszenia przekazany zostaje na rzecz stowarzyszeń, fundacji lub innych instytucji  zajmujących się problemami dzieci, młodzieży i rodziny.

Rozdział VII
ODDZIAŁY  STOWARZYSZENIA
§ 25

1. Terenowymi jednostkami Stowarzyszenia są Oddziały.
2. Terenowe jednostki Stowarzyszenia:
a) nie posiadają osobowości prawnej;
b) powoływane są uchwałą Zarządu.

§ 26

1. Do utworzenia Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 3 członków.
2. Przewodniczący Oddziału współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia w zakresie realizowania celów statutowych.
3. Działalność terenowej jednostki podlega nadzorowi Zarządu.
4. Oddziały mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów
i zadań statutowych.
5. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd w razie zmniejszenia się obowiązkowej
    liczby członków lub w razie naruszenia dyscypliny statutowej przez członków Oddziału.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27

Rozwiązanie Stowarzyszenia, przystąpienie do związku stowarzyszeń oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowa aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 28

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b) skład komisji likwidacyjnej,
c) podstawowe zasady likwidacji.
3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie  ostatniego Zarządu.

§ 29

1. Stowarzyszenie może  wchodzić w związki stowarzyszeń.
2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeżeli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

§ 30

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
2. Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu lub zmian jego treści jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

Rybnik dn. 22.12.2005 r.

Loading...
Loading...